1. Algemeen

Deze verkoopsvoorwaarden regelen het gebruik van de website van De Schoenkliniek – Jourdan Govaere, maatschappelijke zetel te 8800 Roeselare, Hoogleedsesteenweg 263 en met als ondernemingsnummer RPR Brussel BE 0523 859 485 (hierna ‘de verkoper’ genoemd), die in haar opdracht werd gecreëerd en door haar wordt beheerd. De verkoopsvoorwaarden zijn tevens van toepassing telkens wanneer een bestelling via de webshop van www.deschoenkliniek.be wordt geplaatst. Gebruikers mogen de informatie op de site kosteloos bekijken en afdrukken voor persoonlijk gebruik, maar niet gebruiken voor commerciële doeleinden.
Eenieder die een bestelling plaatst op de website (hierna genoemd ‘de klant’), bevestigt door de bestelling een natuurlijk persoon en bovendien handelsbekwaam te zijn. Handelsonbekwamen dienen zich te laten vertegenwoordigen door hun wettelijke vertegenwoordiger die eveneens gebonden is door deze verkoopsvoorwaarden en het bestelformulier zelf moeten invullen dan wel de handelsonbekwame hiertoe expliciete toestemming moet verlenen. Hierbij blijven de bepalingen uit het navolgend art. 11 omtrent de verwerking van persoonsgegevens onverkort gelden. Het plaatsen van de bestelling houdt een betalingsverplichting in.
Het plaatsen van een bestelling op de website geldt als uitdrukkelijke aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden. Voor het plaatsen van een bestelling is het aanvaarden van deze algemene voorwaarden noodzakelijk. Wie bestelt, verklaart de algemene voorwaarden van de verkoper te kennen en te aanvaarden. De algemene voorwaarden zijn steeds beschikbaar en consulteerbaar via de website. Bij elke bestelling zijn de algemene voorwaarden van toepassing die op dat ogenblik op de website en factuur werden opgenomen, met uitsluiting van alle eventuele oudere of nieuwere bepalingen. Indien één van deze voorwaarden om welke reden dan ook niet rechtsgeldig zou zijn, blijven de overige voorwaarden onverkort van toepassing. Wat niet uitdrukkelijk is bepaald in deze verkoopsvoorwaarden, wordt geregeld door de bepalingen van het Belgische recht.
De voertaal van de afgesloten overeenkomsten is Nederlands. Er kan steeds contact worden opgenomen ingeval van onduidelijkheid via info@deschoenkliniek.be of telefonisch op 051 22 99 12.

2. Aanbod en bestelling

Een bestelling kan enkel worden geplaatst via www.deschoenkliniek.be. Deze algemene verkoopsvoorwaarden gelden enkel voor consumenten in de zin van Boek VI van het Wetboek Economisch Recht, zoals ingevoegd door de Wet van 21 december 2013 houdende invoeging van boek VI “Marktpraktijken en consumentenbescherming” in het Wetboek van economisch recht en houdende invoeging van de definities eigen aan boek VI, en van de rechtshandhavingsbepalingen eigen aan boek VI, in de boeken I en XV van het Wetboek van economisch recht, (BS 30 december 2013; err., BS 20 januari 2014, err., BS 18 maart 2014, err., BS 24 maart 2014). Handelaars die een bestelling voor beroepsdoeleinden willen plaatsen, dienen zich desgevallend te bevragen bij de klantendienst.
De verkoper verbindt er zich toe op de site geplaatste bestellingen te verwerken zolang de voorraad strekt en binnen de in deze voorwaarden geformuleerde beperkingen. De online bestelling kan slechts verwerkt worden als de klant zich duidelijk heeft geïdentificeerd overeenkomstig art.9.
De verkoper behoudt zich het recht voor om bestellingen te weigeren ingeval van ernstig vermoeden van rechtsmisbruik of kwade trouw, ernstig vermoeden van voor de verkoper onaanvaardbare commerciële doeleinden of bij uitputting van de voorraad van een bepaald artikel.
Een bestelling is pas definitief na de aanvaarding van deze algemene verkoopsvoorwaarden, de prijzen en de beschrijving van het aanbod. Indien iets in het aanbod of na bestelling onvoldoende duidelijk zou zijn, kan de klant steeds contact opnemen.

3. Betaling

De prijzen zijn deze vermeld op de website van het ogenblik van de bestelling. Alle vermelde prijzen zijn inclusief 21% BTW .
De betaling dient de levering vooraf te gaan en gebeurt via één van volgende betalingsmogelijkheden : Maestro, Visa, Bancontact of overschrijving.
De verkoper aanvaardt betalingen met Visa en Mastercard. Indien u kiest om te betalen met een kredietkaart, wordt het bedrag onmiddellijk na uw bevestiging van betaling van uw kaart gedebiteerd.

4. Bevestiging bestelling

Nadat het systeem voornoemde betaling heeft aanvaard, bevestigt de verkoper de bestelling via e-mail.

5. Levering

De levering van het bestelde artikel gebeurt in België ofwel op het door de klant opgegeven adres,of door ophaling in onze winkel.
De verkoper streeft ernaar het bestelde artikel te leveren binnen de 3 werkdagen. Deze leveringstermijn is echter slechts indicatief. Een strikte leveringstermijn kan niet worden gegarandeerd. Voor zover bij wet toegelaten, is de verkoper niet aansprakelijk voor verliezen, kosten, aansprakelijkheid, schade, boetes of uitgaven die ontstaan door een vertraging of uitblijven van de levering.

6. Retour

Conform de artikels VI 47-52 van het Wetboek Economisch Recht, beschikt de consument over een termijn van 14 dagen om de overeenkomst zonder opgave van redenen kosteloos te herroepen.
Elk besteld artikel kan binnen 14 kalenderdagen worden teruggebracht of omgeruild voor een ander artikel, via post of in onze winkel. Het artikel dient in de originele verpakking te worden terugbezorgd. Terugsturen kan op volgend adres:
De Schoenkliniek
Hoogleedsesteenweg 263
8800 Roeselare
Voor het terugsturen of terugbezorgen dient er via e-mail een bericht te worden verstuurd op info@deschoenkliniek.be.
In ieder geval wordt retour enkel aanvaard indien het artikel onbevuild, onbeschadigd en ongedragen is en zich in de originele verpakking bevindt.

7. Garantie

Elk probleem of gebrek met betrekking tot de levering van een artikel, beschadiging of kwalitatieve tekortkoming moet binnen de  zeven kalenderdagen schriftelijk worden gemeld via een aangetekend schrijven aan het adres : De Schoenkliniek, Hoogleedsesteenweg 263, 8800 Roeselare of via mail naar info@deschoenkliniek.be.
In geval van gesignaleerde problemen moet de klant dit melden binnen de zeven kalenderdagen na ontvangst. Er wordt dan samen naar een oplossing gezocht. Indien de levering moet teruggezonden worden naar de verkoper, gebeurt dit op de wijze zoals vermeld onder art. 6. De verkoper biedt de in de wet voorziene garanties. De verkoper is niet aansprakelijk voor overmacht, ongeluk, verkeerd gebruik of foute behandeling van een artikel door de klant. Een artikel met een aanvaard gebrek wordt kosteloos vervangen of hersteld. Als overmacht wordt aanzien elke oorzaak die buiten de controle van de verkoper ligt, zoals, zonder dat deze opsomming limitatief is, elke natuurramp, acties van derden (zoals hackers, leveranciers, overheden, quasi-overheden, supranationale of lokale autoriteiten), oproer, rellen, burgerlijke onrust, oorlog, vijandelijkheden, oorlog gelijkende operaties, nationale rampen, terrorisme, piraterij, arrestaties, dwangmiddelen van een bevoegde autoriteit, stakingen en/of lock-out, epidemie, brand, ontploffing, storm, overstroming, droogte, weersomstandigheden, aardbeving, ongeval, mechanisch defect, software van derden, storingen of problemen met de openbare nutsvoorzieningen.

8. Handtekening en bewijs

De klant aanvaardt elektronische bewijsvoering. De klant is zelf en uitsluitend verantwoordelijk voor de juistheid van alle gegevens die hij of zij doorgeeft. De uiteindelijke bevestiging van de bestelling door de klant geldt als aanvaarding van de bestelling aan de gestelde prijs. De bekrachtiging van de klant geldt als handtekening en uitdrukkelijke aanvaarding van alle verrichtingen via de website.

9. Gebruik website

De website van de verkoper is bestemd om algemene informatie ter beschikking te stellen van de  klant over de producten en activiteiten van de verkoper. De verkoper heeft met betrekking tot de toegang, het bestelproces, de levering of de andere diensten slechts een inspanningsverbintenis.
De verkoper streeft ernaar ervoor te zorgen dat de informatie en materialen op de website juist zijn, maar er wordt geen garantie of verklaring gegeven, uitdrukkelijk of impliciet, dat ze volledig, nauwkeurig, up-to-date zijn en, voor zover toegestaan door de wet, aanvaardt de verkoper geen enkele aansprakelijkheid voor eventuele fouten of weglatingen.
De verkoper behoudt het recht voor deze algemene voorwaarden te wijzigen. De klant is verantwoordelijk voor het regelmatig nagaan van de informatie die online geplaatst wordt om tijdig van dergelijke wijzigingen op de hoogte te zijn.
De verkoper heeft het recht om op ieder ogenblijk de site geheel of gedeeltelijk op te schorten of stop te zetten wegens onderhoud, updating of enige andere reden, zelfs zonder voorafgaande waarschuwing.
De verkoper kan niet aansprakelijk worden gesteld als om welke reden dan ook de site niet beschikbaar is voor een bepaalde tijd. De verkoper geeft geen garantie dat de toegang tot de website ononderbroken, tijdig of foutloos is.
De verkoper kan niet aansprakelijk gesteld worden voor enige hinder of schade door gebruik van internet, door enige panne van het systeem, het binnendringen van outsiders of van een virus, noch voor eventueel door derden hierop geplaatste of verwerkte informatie of door om het even welk feit dat als overmacht kan worden aanzien.

10. Bescherming van de privacy

De verkoper behoudt zich het recht voor om uitsluitend voor intern gebruik gegevens van de klant te verzamelen, dit zowel rechtstreeks via verzameling van de gegevens die door de klant worden opgegeven bij inschrijving en/of bestelling als onrechtstreeks door bv. het gebruik van cookies, inschrijving nieuwsbrief, reserveringsaanvraag of bestelling.
De klant heeft overeenkomstig met de Wet van 8 december 1992 ter Bescherming van de Persoonlijke Levenssfeer ten allen tijde het recht om deze gegevens in te zien, te wijzigen en te laten verwijderen indien hij/zij niet langer informatie wenst te ontvangen omtrent de activiteiten van de verkoper. Hiervoor kan de klant contact opnemen met de online klantendienst van de verkoper. De klant kan zelf zijn gegevens wijzigen via zijn accountprofiel.

11. Intellectuele eigendom

Alle onderdelen van de site van de verkoper, inclusief de daarvoor gebruikte technologie, zijn en blijven exclusieve eigendom van de verkoper en auteursrechtlijk beschermd.
Gebruikers die over een eigen website beschikken en die, zelfs voor louter persoonlijk gebruik, een automatische link willen instellen tussen de eigen site en de startpagina van de verkoper, moeten hiervoor uitdrukkelijke toestemming vragen aan de verkoper.

12. Bevoegdheid en toepasselijk recht

Deze algemene voorwaarden en de overeenkomst die ontstaat na de aanvaarding van de bestelling, zijn onderworpen aan de bepalingen van het Belgische recht. Ingeval van betwisting zijn enkel de hoven en rechtbanken bevoegd voor het  gerechtelijk arrondissement Kortrijk